صفحه نخست

اخبار و رویدادها

مدیریت

کارمندان

دریافت فرمها
Babol Noshirvani University of Technology - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 
  پروژه های عمرانی
نام پروژه دانشکده برق
کاربری پروژه آموزشی و کمک آموزشی
نوع پروژه در دست طراحی
سال شروع 1390
سال خاتمه 1393
طراحی مشاور پتگین
ناظر دفتر فنی دانشگاه
پیمانکار
 
نام پروژه باز سازی کارگاه ریخته گری
کاربری پروژه آموزشی
نوع پروژه به بهره برداری رسیده
سال شروع 1390
سال خاتمه 1390
طراحی -
ناظر دفتر فنی و طرحهای عمرانی دانشگاه
پیمانکار شرکت افق روشن پناه
 
نام پروژه سالن رفاهی چند منظوره
کاربری پروژه رفاهی
نوع پروژه به بهره برداری رسیده
سال شروع 1389
سال خاتمه 1390
طراحی
ناظر دفتر فنی دانشگاه
پیمانکار شرکت فراساز شمال -ابنیه گستر، ...
 
نام پروژه تندیس مرحوم نوشیروانی
کاربری پروژه فرهنگی و اجتماعی
نوع پروژه به بهره برداری رسیده
سال شروع 1390
سال خاتمه 1390
طراحی آقای امیری
ناظر دفتر فنی دانشگاه
پیمانکار آقای امیری
 
نام پروژه بازسازی سالن آمفی تاتر مرحوم نوشیروانی دانشگاه
کاربری پروژه آموزشی و فرهنگی
نوع پروژه به بهره برداری رسیده
سال شروع 1390
سال خاتمه 1391
طراحی شرکت سیما چوب
ناظر دفتر فنی و طرحهای عمرانی دانشگاه
پیمانکار شرکت سیما چوب
 
نوار مرورگر :          
نوار صفحه اي : 1 2 3
Design By : NIT Programming Group
Copyright © 2016 Babol Noshirvani University of Technology. All rights reserved.