آزمایشگاه های تحقیقاتی

                - آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی

                - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوبیوتکنولوژی

                - آزمایشگاه تحقیقاتی غشا و فرآیندهای غشایی

                - آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی‌های نو و تجدیدپذیر

                - آزمایشگاه تحقیقاتی فرآیندهای نوین غشایی و بیوتکنولوژی

                - آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی فرآیند

                - آزمایشگاه تحقیقاتی پلیمر

                - آزمایشگاه تحقیقاتی نانو محیط زیست

               - آزمایشگاه تحقیقاتی فرآیندهای عملیاتی و جداسازی

               - آزمایشگاه تحقیقاتی ازدیاد برداشت نفت و فرآوری گاز

               - آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی محیط زیست

  

               - آزمایشگاه تحقیقاتی ماشین‌های الکتریکی

               - آزمایشگاه تحقیقاتی میکروالکترونیک

               - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوالکترونیک و لایه نازک

               - آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال

               - آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای هوشمند

               - آزمایشگاه تحقیقاتی عایق و فشارقوی

               - آزمایشگاه تحقیقاتی مخابرات دیجیتال

               - آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای قدرت

 

               - آزمایشگاه تحقیقاتی علوم اعصاب

 

              - آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی سازه و زلزله

              - آزمایشگاه ژئوتکنیک

              - آزمایشگاه هیدرولیک

              - آزمایشکاه روسازی و راه

 

               - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری دریایی