ملاقات عمومی با رییس دانشگاه

 

سه شنبه ها:          ساعت ۸ تا ۱۲ صبح

 لطفا قبل از مراجعه، به منظور برنامه ریزی و عدم اتلاف وقت، با دفتر ریاست هماهنگ نمایید.

شماره تماس:  ۰۱۱۳۲۳۳۴۵۰۱