رؤسای دانشگاه از زمان تأسیس تاکنون

دانشسرای عالی فنی بابل

1352    دکتر  عبدالحسین زرمهر

1355    دکتر علی اصغر  عسکری

1357     مهندس عباس روشنی

1359    مهندس بهمن ریاضی

 

دانشکده تربیت دبیر فنی بابل

1361     دکتر مفید گرجی

1362     مهندس محسن مجیدی

1364    دکتر قاسم نجف پور

1365    دکتر علی فرهادی

1366    دکتر عبالحسین طحانی

1368    دکتر علیرضا درویشی

 

دانشکده فنی و مهندسی بابل

1369   دکتر جواد  برنجیان

1374  دکتر حسین محمدی دوستدار

1377  دکتر محمد بخشی جویباری

1379  دکتر جواد واثقی امیری

 

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندس بابل

1384   دکتر عسکر جانعلی زاده چوب بستی

1386   دکتر قاسم نجف پور درزی

 

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

1387   دکتر شکراله شکری کجوری

1388   دکتر عسکر جانعلی زاده چوب بستی

1392   دکتر جواد واثقی امیری

1400   دکتر بهرام عزیزاله گنجی