امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

شرح وظایف دفتر فنی طرح‌های عمرانی

 

- برنامه‌ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تأمین اعتبار عمرانی مورد نیاز.

- همکاری با معاونت اداری و مالی در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشاوره و پیمانکار برای طرح‌های عمرانی.

- تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تأمین زمین و امکانات با درنظر گرفتن توسعه آموزش عالی.

- نظارت بر حسن اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاه.

- بررسی صورت وضعیت‌ها و موارد مالی طرحهای عمرانی

- اجرای طرح‌های امانی و مورد نیاز دانشگاه.

- برنامه‌ریزی و تأمین لوازم و مصالح مورد نیاز طرح‌های عمرانی.

- نظارت بر اجرای طرحهای ساختمانی و تأسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی واحدهای مختلف دانشگاه.

- پیشنهاد بودجه‌های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور.

- تهیه نقشه طرح‌های عمرانی دانشگاه.

- جمع‌آوری اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه طرح‌های عمرانی دانشگاه.

- بررسی طرحهای عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویت‌ها، امکانات و اعتبارات مصوب براساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب و پیگیری بودجه پروژه‌های عمرانی تا مرحله نهایی.

- انجام سایر امور محوله در راستای امور عمرانی، از طرف رئیس دانشگاه.