گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

معرفی و شرح وظایف

 

همزمان با استقلال دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از سال ۱۳۸۷ دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه، به منظور کمک به اجرای مصوبات آن و گسترش ارتباط مطلوب وسالم بین دانشگاه و وزارت متبوع تشکیل گردید. طبق بخشنامه وزارتی، در هر یک از دانشگاه‌ها دفتری به نام «دفتر نظارت و سنجش آموزش» زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل گردید. متعاقباً نام دفتر به «مدیریت نظارت و ارزیابی» تغییر یافت و از نظر جایگاه سازمانی نیز پیشنهاد شد تا در هر دانشگاه دفتر نظارت و ارزیابی وظایف خود را مستقیماً زیر نظر رئیس دانشگاه به انجام برساند.

 

این دفتر که به منظور تحقق اهداف شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه و وزارت متبوع ایجاد گردیده دارای وظایفی است که اهم آن عبارتند از:

1. اجرای مصوبات کمیته نظارت و ارزیابی دانشگاه

2. ایجاد هماهنگی با واحدهای تابعه در دانشگاه به منظور گردآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز

3. تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش به کمیته نظارت و ارزیابی دانشگاه

4. همکاری با گروههای اعزامی نظارت و ارزیابی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

5. ایجاد هماهنگی و ارتباط میان کمیته نظارت و ارزیابی دانشگاه و دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

 

در حال حاضر تشکیلات اداری نظارت وارزیابی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مشتمل بر کمیته نظارت و ارزیابی، دفتر نظارت و ارزیابی و دبیرخانه هیأت نظارت استانی است. کمیته نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از ریاست دانشگاه، معاونین ، مدیر دفتر نظارت و تعدادی از اساتید با سابقه (جمعاً ۱۲ نفر) و کارشناس دفتر نظارت تشکیل شده است.

دفتر نظارت نیز در حال حاضر با همکاری مدیر و یک کارشناس به وظایف خود عمل می‌کند. حوزه عملکردی دفتر نظارت و ارزیابی، تمامی امور آموزشی، پژوهشی، اجرایی و فرهنگی دانشگاه را در بر می‌گیرد.