هیأت امنا

آقای دکتر محمد علی زلفی گل؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رییس هیأت امنا

آقای دکتر محمد سلیمانی؛ رییس محترم مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

آقای دکتر مهدی بیات؛ مشاور محترم وزیر در امور هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

آقای دکتر علی اکبر متکان؛ رییس محترم کمیسیون دایمی و عضو هیأت امنا

آقای دکتر حشمت اله علی نژاد؛ رییس محترم دانشگاه مازندران و دبیر هیأت امنا

آقای امیرحسین آقاجانی؛ نماینده‌ محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

آقای دکتر بهرام عزیزاله گنجی؛ رییس محترم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

آقای دکتر اکبر حاجی زاده مقدم؛ رییس محترم دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

آقای دکتر علی کریمی فیروزجایی؛ عضو محترم هیأت امنا

آقای دکتر علی اصغر باقرزاده؛ عضو محترم هیأت امنا

آقای دکتر صادق صالحی؛ عضو محترم هیأت امنا

آقای حمید ثانی؛ عضو محترم هیأت امنا

آقای سید محمود حسینی پور نوری؛ عضو محترم هیأت امنا