شورای دانشگاه

 

 • دکتر بهرام عزیزاله گنجی
 • دکتر حسن امینی‌راد
 • حاج آقا حسینی
 • دکتر علیرضا خسروی
 • دکتر حمید رضا توکلی
 • دکتر غلامرضا ضابط‌پور
 • دکتر روزبه شفقت
 • دکتر سیدکمال تورنگ
 • دکتر مجید پیروی
 • دکتر تقی بارفروشی
 • دکتر محمد مهدی پایدار
 • دکتر علی اکبر رنجبر
 • دکترحسین عبداله زاده آهنگر
 • دکتر رضا دزواره
 • دکتر فرهاد قادری
 • دکتر سید شعبانیان
 • دکتر سید مهدی حسینی
 • دکتر عبدالرضا شیخ‌الاسلامی
 • دکتر داود دومیری گنجی
 • دکتر سعید حسامی
 • دکتر محسن جهانشاهی
 • دکتر یوسف حیدری چناری
 • دکتر افشین سروری
 • دکتر جعفر ادبی
 • دکتر مریم نیکزاد